Informujemy, że firma KLUCZ STORE z siedzibą w Cielu przy ul. Hubertusa 1 (86-005 Białe Błota) w związku z prowadzoną przez siebie działalnością̨ przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować́ się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych.

W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa naszym Klientom i Partnerom biznesowym powiadamiamy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

KLUCZ STORE Krzysztof Klucz z siedzibą w Cielu przy ul. Hubertusa 1 (86-005 Białe Błota), posiadająca NIP 5542527060 oraz REGON 341556851.

Kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem Cielu przy ul. Hubertusa 1 (86-005 Białe Błota), a także drogą telefoniczną pod numerem 0048 606 116 745 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kluczstore.com.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie usług. Ponadto Administrator wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla świadczenia Pani/Panu usług przez Administratora i nie będzie naruszało Pani/Pana interesów ani podstawowych praw i wolności.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu utraty przez te informacje wartości gospodarczej, jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1)  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2)  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3)  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4)  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6)  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator z najwyższą starannością podchodzi do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków natury fizycznej, technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych kierowane zarówno pisemnie jak i telefonicznie.

Menu